Årsmøte Bayern München Norge 2019

Møtested: Eilifs Landhandleri

Møtetidspunkt: 09 november 2019, klokken: 16.30

Saksliste:

  1. Godkjenning av saksliste og innkalling
  2. Valg av møteleder, referent og to møtevitner
  3. Godkjenning av årsmelding og regnskap 2017 og 2018
  4. Budsjett 2019 og 2020
  5. Valg av styre og valgkomité
  6.  Innkommende saker
Tilstede: Det var 6 stemmeberettigete tilstede.  
Møteleder: Martin Pettersen
Referent: Silje Bussesund 
SakKommentarer
1Godkjenning av saksliste og innkalling 
Valg av møteleder og referent ble gjort som første sak. Ellers ingen
anmerkninger.  
2Valg av møteleder, referent og to møtevitner 
Møteleder: Martin 
Referent: Silje
Møtevitner: Gard Lid Aabakken og Mathias Thurcozy  
3Godkjenning av årsmelding og regnskap 2017 og 2018
Årsmelding og regnskap ble godkjent uten anmerkning.
4Budsjett 2019 og 2020
Budsjett 2019 og 2020 ble godkjent uten anmerkning.  
5Valg av styre og valgkomité 
Valgkomiteen har bestått av Bernd Moske og Ingvild Østli.
Valgkomiteens innstilling var at styrets sammensetning skulle bestå
som tidligere. Det var ingen andre forslag til sammensetning av styretsom ble lagt frem. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Dette innebærer at Bayern München Norges styre til neste årsmøte er:

Leder – Martin Pettersen
Nestleder – Morten Kristiansen
Styremedlem – Morten G.
Styremedlem – Gard L.A.
Styremedlem – Silje B.
Styremedlem – Nadire F.
Styremedlem – Mathias T.
Styremedlem – Henrik K. L. 

Valgkomiteen var også innstilt på å fortsette til neste årsmøte og dette ble enstemmig vedtatt. Valgkomiteen til neste årsmøte består dermed av: Bernd Moske og Ingvild Østlie.  
6Innkommende saker
Styret hadde kommet med forslag om å endre følgende vedtekter:  
§ 4  Medlemmer
Foreslår å fjerne medlems kategori 2 (Ikke betalende medlem).
Legge til at medlemskap er sesongbasert og følger Bundesliga
sesongen.
§ 12 Styret
Endre teksten om at styret skal ha møte 4 ganger per år til 2 ganger
per år.
§ 13 Valgkomité
Endre tekst til: Årsmøtet velger valgkomité bestående av 2
medlemmer etter innstilling fra styret, jfr. § 12, 2. ledd. Endre tekst
om avgi innstilling til at denne kan avgis på årsmøte. 

Alle forslag til endringer ble enstemmig vedtatt. Martin Pettersen tar på seg å endre vedtektene og sende inn de nye til
Brønnøysundregisteret.  

Protokollen ble underskrevet på stedet av møtevitner 
Gard Lid Aabakken og Mathias Thurcozy. Møtet ble så hevet.