BAYERNNORGE

Saksliste for årsmøte i Bayern München Norge 30. november klokken 18:00


Møtet blir avholdt på zoom. Informasjon om dette er sendt ut på mail.  

 

Årsmøtets dagsorden:


Dagsorden sendes ut til alle betalende medlemmer jfr. § 7, 3. ledd.

 

 1. Valg av møteleder, referent og to møtevitner til å underskrive protokollen
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Behandle Bayern München Norges årsmelding
 4. Behandle Bayern München Norges regnskap i revidert stand
 5. Fastsette kontingent
 6. Vedta Bayern München Norges budsjett
 7. Behandle innkomne forslag
 8. Valg
 9. a) Leder og nestleder
 10. b) Styremedlemmer
 11. c) Varemedlemme
 12. d) Valgkomité 

 

 

Forslag til nytt styre følger under:

 

Leder: Silje M. D. Bussesund

Nestleder:

Styremedlem: Martin Pettersen

Styremedlem: Morten Guldberg

Styremedlem: Kristian Øygard Hienerwadel

Styremedlem: Morten Kristiansen

Styremedlem: Nadire Fulati

 

Valg av nestleder foreslås diskutert på møtet av de foreslåtte styremedlemmene. 

 

 

Innkommende forslag:

 

Forslag om å endre følgende vedtekter:

 

Styret ved Silje foreslår å ta bort behovet for valgkomite, men velge styret direkte på årsmøtet. Dette vil innebære å fjerne følgende vedtekt:

 

 

 • 13 Valgkomité

Årsmøtet velger valgkomité bestående av 2 medlemmer etter innstilling fra styret, jfr. § 12, 2. ledd.

 

Valgkomiteen skal innstille kandidater til styret som skal velges av årsmøtet.

 

Valgkomiteen kan avgi sin innstilling på årsmøtet.

 

 

Styret ved Silje foreslår også å forenkle følgende vedtekter:

 

 • 7 Årsmøte

 

Ordinært årsmøte skal avholdes annethvert år innen utgangen av september måned. Innkalling til årsmøtet med angivelse av tid og sted skal bekjentgjøres av styret med minst 4 ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen.

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste med saksdokumenter og valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

 

Det foreslås å endre teksten til at årsmøte skal avholdes annethvert år. Innkalling til årsmøtet med angivelse av tid og sted skal bekjentgjøres av styret innen rimelig tid, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste med saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

 

 

 • 12 Styret

 

Fjerne 3. Sette opp innstilling av valg av valgkomite ved årsmøtet.

 

 • 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle betalende medlemmer over 15 år har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 

Det foreslås å endre grensen til 18 år.