VEDTEKTER BAYERN  NORGE

Vedtekter for foreningen Bayern München Norge

Vedtatt på Bayern München Norges styremøte 30.08.2014. Endret på årsmøtet 09. november 2019

 

 • 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: Bayern München Norge. Foreningen ble stiftet 13.03.2013.

 

 • 2 Formål

Foreningen skal operere som en fanklubb for den tyske fotballklubben FC Bayern München, og er registrert som en offisiell fanklubb via FCB sentralt. Bayern München Norge skal spre informasjon om seg selv og FC Bayern München, og arrangere aktiviteter og samlinger for sine medlemmer.

 

Bayern München Norge er en partipolitisk- og livssynsnøytral organisasjon.

 

 • 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

 • 4 Medlemmer

Det finnes en medlemskategori i Bayern München Norge.

 1. Betalende medlem: Betalende medlemmer har rettigheter i Bayern München Norge jfr. § 7, 1. ledd. Kontingent fastsettes av årsmøtet jfr. §§ 6 og 10, 2. ledd.

 

Det eneste kriteriet som stilles for medlemskap i Bayern München Norge er at man identifiserer seg selv som en sympatisør med fotballklubben FC Bayern München.

 

 • 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle betalende medlemmer over 15 år har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 

 • 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan ikke telle som betalende medlem. Medlemmet kan ikke tas opp igjen som betalende medlem med alle rettigheter det innebærer før skyldig kontingent er betalt.

 

 • 7 Årsmøte

Bayern München Norges øverste myndighet er årsmøtet.

På årsmøtet har betalende medlemmer tale-, forslags- og stemmerett. Ikke-betalende medlemmer har kun observatørrett på årsmøtet.

 

Ordinært årsmøte skal avholdes annethvert år innen utgangen av september måned. Innkalling til årsmøtet med angivelse av tid og sted skal bekjentgjøres av styret med minst 4 ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen.

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste med saksdokumenter og valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

 

 • 8 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Møteleder behøver ikke å være medlem av Bayern München Norge.

 

 • 9 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 • 10 Årsmøtets dagsorden

Dagsorden sendes ut til alle betalende medlemmer jfr. § 7, 3. ledd.

 

 1. Valg av møteleder, referent og to møtevitner til å underskrive protokollen
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Behandle Bayern München Norges årsmelding
 4. Behandle Bayern München Norges regnskap i revidert stand
 5. Fastsette kontingent
 6. Vedta Bayern München Norges budsjett
 7. Behandle innkomne forslag
 8. Valg
 9. a) Leder og nestleder
 10. b) Styremedlemmer
 11. c) Varamedlemmer

           

 1. d) Valgkomité

           

 • 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

 • 12 Styret

Foreningen ledes av et styre på inntil ti medlemmer. Styret er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene.

 

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Sette opp innstilling for valg av valgkomité ved årsmøtet.
 4. Administrere og føre nødvendig kontroll med Bayern München Norges økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 5. Representere Bayern München Norge utad.

 

Styret skal ha styremøte minimum to ganger per år, og i tillegg når lederen eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt, men i leders fravær teller møteleders stemme dobbelt.

 

 • 13 Valgkomité

Årsmøtet velger valgkomité bestående av 2 medlemmer etter innstilling fra styret, jfr. § 12, 2. ledd.

 

Valgkomiteen skal innstille kandidater til styret som skal velges av årsmøtet.

 

Valgkomiteen kan avgi sin innstilling på årsmøtet.

 

 • 14 Grupper /avdelinger

Bayern München Norge kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Bayern München Norges styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

 

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Bayern München Norge, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Bayern München Norge utad uten styrets godkjennelse.

 

 • 15 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

 • 16 Oppløsning (§ 16 kan ikke endres)

Oppløsning av Bayern München Norge kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

 

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Bayern München Norge. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.

 

 • 17 Signaturrett og prokura mm.

Styrets leder og nestleder har signaturrett og prokura, og økonomiansvarlig har tilgang til konto og nettbank etter gitt tillatelse fra leder eller nestleder.